Flere tiltak mot "sosial dumping" fra Regjeringen

Byggebransjen er gjenstand for jevnlig kontroll fra myndighetenes side. Nye krav kombinert med skjerpet tilsyn og håndhevelse av reglene mot sosial dumping gir utfordringer, men bidrar samtidig til å bekjempe useriøse aktører i bransjen. Her gir vi en kort oversikt over regler som nylig er vedtatt, og noen forslag som er under utredning.

iStock_000017024671Large

Bruk av innleid arbeidskraft – nye regler for innleiers ansvar

Det har vært mye støy rundt innføringen av EUs vikarbyrådirektiv, men 1. januar 2013 trådte lovendringene i kraft. Det viktigste er et krav om likebehandling; den innleide skal minst sikres de vilkår som kommer til anvendelse dersom den innleide hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Dette gjelder reglene for arbeidstid, overtid, retten til fritid og ferie, lønn og utgiftsdekning m.m. Hovedansvaret for den innleides arbeidsvilkår ligger på bemanningsforetaket, men innleier er solidarisk ansvarlig sammen med bemanningsforetaket for de innleides krav på lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring.

Forbud mot kjøp av renholdstjenester fra ikke-godkjent virksomhet 1. september 2012 ble det innført en godkjenningsordning for renholdsvirksomheter og krav om at renholdere har ID-kort. Samtidig ble det forbudt for næringsdrivende å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent, og fra 1. desember 2012 ble overtredelse av dette forbudet også straffbart. Den som kjøper renholdstjenester, enten for renhold av kontorlokaler og brakker eller utvask av nybygg, bør derfor forvisse seg om at renholdsvirksomheten er godkjent eller i det minste har søkt om godkjenning.

Tiltak for å styrke Arbeidstilsynet

I flere regioner har Arbeidstilsynet samarbeidet med Skatteetaten for å avdekke svart arbeid og andre former for økonomisk kriminalitet. Dette har skjedd gjennom samordnet tilsyn på blant annet bygge- og anleggsplasser. Regjeringen har varslet at dette samarbeidet skal formaliseres og utøves mer ensartet over hele landet for å avdekke useriøse virksomheter. I forslaget til statsbudsjett for 2013 har Arbeidstilsynet fått 10 millioner ekstra å rutte med for «å gjennomføre flere og bedre tilsyn», som det heter i en pressemelding fra Arbeidsdepartementet. Det ligger i tilsynets strategiplan at bygg- og anleggssektoren skal prioriteres i 2014. Departementet har nylig fremmet forslag overfor Stortinget om at Arbeidstilsynet også skal føre tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Arbeidstilsynet kan i dag gi pålegg, foreta stansning og ilegge tvangsmulkt. I alvorlige tilfeller kan tilsynet anmelde forholdet til politiet. I tillegg har departementet under behandling et forslag om at Arbeidstilsynet også bør ha anledning til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd mot arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Departementet utreder også et forslag om å øke strafferammene ved brudd på allmenngjøringslov og arbeidsmiljølov.