Flerbrukskonflikter i reinbeiteområder

Nedbygging av beiteareal er en stadig trussel mot reindriftsnæringen. Samtidig kan det i mange tilfeller argumenteres med at det er i samfunnets interesse at det gjøres inngrep i beitelandet, til tross for de ulemper dette medfører for reindriften.

Northern deer

Det finnes mange eksempler på at reindriftsrettighetene er blitt ekspropriert til fordel for andre tiltak, slik som kraftutbygging og veier. Ved ekspropriasjon har reindriften krav på erstatning for det økonomiske tapet tiltaket medfører.

Høyesterett skal senere i år behandle en sak hvor spørsmålet er om en grunneier, uten nærmere avtale med reindriften, har rett til å bygge 6 hytter innenfor en sentral del av et reinbeitedistrikts beiteområde. Grunneieren fremmet et privat forslag til reguleringsplan som innebar bygging av inntil 15 hytter. Etter at planen var behandlet i kommunen og Miljøverndepartementet, ble det i reguleringsplanen åpnet for bygging av inntil 6 hytter. Reinbeitedistriktet har motsatt seg enhver bygging i det aktuelle området.

I en dom fra oktober 2016 kom Hålogaland lagmannsrett til at det berørte reinbeitedistriktet ikke har rett til å stanse utbyggingen. Lagmannsretten mente at utbygging i henhold til reguleringsplanen ikke vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Det ble vist til at utbyggingsplanen, blant annet av hensyn til reindriften i området, var redusert fra 15 til 6 hytter.

Reinbeitedistriktet anket dommen til Høyesterett, og Høyesterett har besluttet å behandle saken.

Saken reiser viktige prinsipielle spørsmål om forholdet mellom grunneiers rett til å disponere over egen eiendom, og reindriftssamenes rett til å bruke andres eiendom som beiteland for sine dyr. Gjennom saken vil den nedre grensen for reindriftsrettens ekspropriasjonsrettslige vern bli nærmere avklart.

I en tid hvor reindriftsnæringen i mange tilfeller presses fra flere kanter med en «bit for bit» nedbygging av beitearealene, må det avklares om utbygger også ved slike mindre inngrep enten må inngå avtale med reindriften eller må innhente ekspropriasjonstillatelse for å krenke reindriftsretten.

Advokat Henrik Boehlke representerer reinbeitedistriktet i saken.