Erstatning for fall som ikke kan bygges ut separat - samarbeidsmodellen

Høyesterett fastslår i nylig dom at en utbygger kan pålegges å betale markedspris ved ekspropriasjon av fall selv om fallet ikke kan utbygges separat.

Nyhetsbrev-Hjort-02 (2)

Saken gjaldt BKKs erverv av fall for utbygging av Kløvtveit kraftverk i Gulen kommune. BKK eide selv deler av fallene som skulle bygges ut, men måtte i tillegg ekspropriere fall fra private grunneiere.  Et hovedspørsmål i saken var om det skulle betales erstatning etter markedsverdi også for fall som ikke var separat utbyggbare.

Høyesterett kom i avgjørelse 14. desember 2011 til at det er i samsvar med ekspropriasjons-erstatningsloven § 5 å legge til grunn som påregnelig at fall som ikke er separat utbyggbare, kan utnyttes som ledd i en større, samlet utbygging (HR 2011-2329A). Dersom fallene påregnelig kan utnyttes i et samarbeidsprosjekt for utbygging, forutsatt at ekspropriasjonstiltaket tenkes bort, må en slik utnytting legges til grunn for fastsettelsen av salgsverdi etter vederlagsloven § 5, mente Høyesterett.

 

Samarbeidsmodellen

I denne saken ville en utbygging forutsette at også BKKs egne fall ble utnyttet sammen med de private grunneiernes. Dette var ikke til hinder for å legge til grunn den såkalte samarbeidsmodellen, i følge Høyesterett. At BKK hadde uttalt at de ikke ville akseptere å inngå et samarbeid om slik utvikling, kunne det ikke legges vekt på, idet det ut fra en objektiv vurdering måtte legges til grunn at samtlige parter opptrådte på en økonomisk rasjonell måte. Også overskjønnets  flertall hadde fastsatt erstatningen basert på markedsverdien av fallene ved en samordnet utbygging. Overskjønnet ble likevel opphevet, fordi den konkrete påregnelighetsvurderingen var uklar. BKK hadde tiltrådt fallrettighetene i 2006, og hva som ville vært påregnelig utvikling uten ekspropriasjonen skulle bedømmes etter hva som ville vært mulig på dette tidspunktet. Premissene for denne vurderingen mente Høyesterett ikke var klargjort godt nok i overskjønnet. Selv om overskjønnet ble opphevet og hjemvist for ny behandling, skal det både i denne saken og framover legges til grunn at også fall som det ikke er mulig å bygge ut separat, kan ha markedsverdi dersom de kan bygges ut sammen med andre fall.

Konsesjonsreglenes betydning

I dag er som kjent konsesjonsreglene endret slik at private grunneiere har begrenset mulighet til å få konsesjon til utbygging av fall som hver for seg eller samlet kan utbringe mer enn 4000 naturhestekrefter. Jeg kan vanskelig se at de endrede reglene om konsesjon vil ha noe å si for avgjørelsens betydning framover. I en vurdering av hva som kunne være påregnelig utnyttelse, skal det etter alminnelig ekspropriasjonsrett legges til grunn en objektiv vurdering. Det skal vurderes hva som ville være påregnelig utnyttelse og markedsverdi for fallene uavhengig av hvem som er eier. Det skal ikke legges vekt på om den enkelte falleier selv har konkrete planer for å utnytte fallene, eller for den del økonomisk mulighet for det. Dette innebærer ventelig at det også skal ses bort fra om konsesjonsreglene kan være til hinder for at grunneieren selv kunne deltatt selv i en utbygging. Det avgjørende vil være om fallet, uavhengig av hvem som eier det, ville latt seg utnytte regningssvarende enten separat eller sammen med andre fall, og slik at dette ville være så økonomisk interessant at det anses å foreligge et marked for det. I praksis vil det være avgjørende om det finnes offentlig eide aktører som vil være interessert i å erverve rettighetene, forutsatt at fallene objektivt sett er utnyttbare som ledd i et samlet prosjekt.