Entrepriserett

Sluttoppgjør

Det følger av standardkontraktene for bygge- og anleggsarbeider at de avdrag som byggherren betaler underveis i byggeperioden ikke er endelig bindende. Ved utløpet av byggeperioden må derfor det økonomiske mellomværendet mellom partene avsluttes endelig.

Sluttoppstilling og sluttfaktura

Dette gjøres ved at entreprenøren utformer en sluttoppstilling og en sluttfaktura. Alle krav entreprenøren mener å ha mot byggherren skal medtas på denne oppstillingen, også de krav som tidligere er fremsatt gjennom avdragsfakturaer. De krav som ikke er dekket av byggherrens tidligere innbetalinger skal settes på sluttfakturaen.

Sluttfakturaen må dokumenteres av entreprenøren på lik linje med reglene for spesifikasjon av avdragskrav. Her kan det fort oppstå uenigheter – for eksempel om feilføring og postføring av mengder, eller uenighet om oppmålingen av mengdene. Det er derfor ikke uvanlig at uenigheter om sluttoppgjøret ender i en tvist mellom partene.

Frister

Entreprenøren plikter iht. NS 8405, 8406 og 8407 å sende sluttoppgjøret innen 2 måneder etter byggherrens overtakelse av arbeidene. I utgangspunktet kan krav som ikke medtas på sluttfakturaen ikke fremsettes senere. Det er likevel enkelte unntak fra dette utgangspunktet.

Tilsvarende har byggherren en 2 måneders betalings- og svarfrist fra mottak av sluttoppstilling og sluttfaktura. Innen denne fristen må han ha fremsatt eventuelle innsigelser, og de krav han mener å ha mot entreprenøren.

Enkelte av standardkontraktene operer også med søksmålsfrister, noe som innebærer at entreprenøren må iverksette søksmål for et krav innen en gitt frist. Dersom byggherren har avslått et krav om fristforlengelse/vederlagsjustering, må f.eks. entreprenøren etter NS 8405 iverksette søksmål innen 8 måneder etter byggherrens overtakelse av arbeidene. Er ikke dette gjort er kravet tapt.

Advokatfirmaet Hjort har flere advokater med entreprisekontrakter som spesialfelt, og som kan bistå i sluttoppgjørsprosesser. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker bistand i din sak.