Entrepriserett

Norske standardkontrakter

Det finnes en rekke standardkontrakter utarbeidet for bygge- og anleggsprosjekter, også kalt Norske Standarder. Hvilken standardkontrakt man bør velge avhenger av den entrepriseformen som er valgt for prosjektet.

Et hovedskille går mellom utførelsesentrepriser og totalentrepriser:

  • I en utførelsesentreprise vil byggherren stå for det vesentligste av prosjekteringen, mens entreprenøren står for utførelsen av arbeidene.
  • I en totalentreprise vil entreprenøren ha ansvaret både for utførelsen og for hoveddelen av prosjekteringen.

Standardkontrakter for utførelsesentrepriser

Det er utarbeidet to standardkontrakter om utførelse av bygg og anlegg til bruk mellom byggherre og entreprenør:

  • NS 8405 (bygge- og anleggskontrakt) forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører.
  • NS 8406 (forenklet bygge- og anleggskontrakt) er en forenklet utgave av NS 8405. Standarden er tenkt benyttet i prosjekter der forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. 

Det er også utarbeidet to standardkontrakter beregnet for underentrepriser, altså når en underentreprenør påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren:

  • NS 8415 (underentreprisekontrakt for utførelse av bygge- og anleggsarbeider) er forutsatt brukt når hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 med byggherren.
  • NS 8416 (forenklet underentreprisekontrakt for utførelse av bygge- og anleggsarbeider) kan brukes når hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 eller NS 8406 med byggherren

Standardkontrakter for totalentrepriser

For totalentrepriser er det utarbeidet en standardkontrakt til bruk mellom byggherre og totalentreprenør, og en kontrakt til bruk mellom totalentreprenør og totalunderentreprenør:

  • NS 8407 (alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser)
  • NS 8417 (alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser)

***

De ulike standardene har forskjellige regler blant annet for varsling av endringer og virkningene av at frister oversittes. Det er derfor viktig at man er oppmerksom på hvilke forpliktelser som følger av den standardkontrakten som er valgt.

Les mer om hvilken standardkontrakt man bør velge her.