Entrepriserett

Inndrivelse av krav

Profesjonelle næringsaktører opplever fra tid til annen at en kontraktspart ikke betaler regninger. I slike tilfeller er det ofte vanlig å søke bistand fra advokat eller fra et inkassoselskap til å inndrive det utestående beløpet.

Innledende undersøkelser

Det første man bør undersøke er de formelle forhold rundt eget krav. Dette omfatter:

  • Kan kravet dokumenteres?
  • Er kravet foreldet?
  • Forhold hos skyldneren, herunder om selskapet f.eks. har gått konkurs.

Purringer og påkrav

Dersom en regning ikke betales innen forfall, er det vanlig å sende skyldneren 1-2 skriftlige betalingsoppfordringer med ny betalingsfrist. Hvis slike purringer ikke utløser betalingsvilje hos skyldneren, og arbeidsstans ikke er et aktuelt pressmiddel, er neste skritt å sende et påkrav.

Dersom man ønsker å ta saken videre med rettslige skritt må påkravet også oppfylle kravene til et varsel etter tvisteloven § 5-2.

Utleggsforretning

Hvis kravet ikke er bestridt av skyldneren, eller dersom kreditor har et tvangsgrunnlag for sitt krav (f.eks. dom eller rettsforlik), kan saken bringes inn for den lokale namsmannen i den kommunen hvor skyldneren har registrert sin virksomhet. Dette gjøres ved å utarbeide en utleggsbegjæring.

Namsmannen kan etter nærmere saksbehandling ta utlegg i skyldnerens formuesgoder, inntekt o.l.

Forliksrådet og tingretten

Dersom kravet er helt eller delvis bestridt av skyldneren, og det utestående beløp er på under 125 000 kroner, kan namsmannen ikke behandle saken. I slike tilfeller må saken som utgangspunkt bringes inn for det lokale forliksrådet i den kommunen hvor skyldneren har registrert sin virksomhet.

Saken startes ved at det sendes inn et forliksklage. I forliksrådet er det et mål at partene skal bli enige ved å inngå forlik, eventuelt kan forliksrådet avsi dom mellom partene dersom beløpet er under 125 000 kroner og en av partene krever det. Hvis beløpet er på over 125 000 kroner må begge parter samtykke til at det avsies dom.

Hvis det utestående beløp er på over 125 000 kroner og begge parter er bistått av advokat, kan saken tas direkte til den lokale tingretten.

En rettskraftig dom fra forliksrådet eller tingretten vil utgjøre et tvangsgrunnlag som kan benyttes ved utleggsbegjæring til namsmannen.

Advokatfirmaet Hjort har omfattende erfaring med inndriving av pengekrav i byggebransjen. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker å få en vurdering av ditt krav.