Entrepriserett

Forsinkelser

Det vil foreligge en forsinkelse i bygge- eller anleggsprosjektet dersom byggetiden er overskredet, og entreprenøren ikke har krav på fristforlengelse. Hvorvidt byggetiden er overskredet beror på den avtalte fristen for ferdigstillelse.

Overskridelse av tidsfrister

Fristen regnes som avtalt mellom partene dersom den er angitt i kontrakten. Hvis det er avtalt dagmulktsbelagte delfrister vil entreprenørens overskridelse av delfristene også regnes som en forsinkelse.

Dersom partene ikke har avtalt noen tidsfrister er entreprenøren likevel forpliktet til å fullføre kontraktsarbeidet med rimelig fremdrift og uten unødige avbrudd. Hva som ligger i dette beror på en tolkning av kontrakten og fremdriften ellers i prosjektet.

Krav på fristforlengelse

Som utgangspunkt vil de økonomiske konsekvensene av forsinkelsen falle tilbake på den som er årsak til at forsinkelsen har oppstått. Hvis forsinkelsen skyldes entreprenøren, følger det av standardavtalene at dette skal sanksjoneres i form av en løpende dagmulkt.

Entreprenøren har i visse tilfeller krav på fristforlengelse ut over den avtalte byggetiden. Dette gjelder dersom forsinkelsen skyldes endrings- (variations) og tilleggsarbeider som er pålagt av byggherren, eller ved øvrig svikt i byggherrens bidrag. Entreprenøren kan også ha rett til fristforlengelse dersom det oppstår uforutsette hindringer, for eksempel i form av uforutsette grunnforhold.

Varsling

Entreprenøren plikter å varsle «uten ugrunnet opphold» (NS 8405 og 8407) dersom det oppstår omstendigheter i byggeperioden som gir grunnlag for fristforlengelse. Det er viktig at entreprenøren på en klar måte angir hvilket forhold som påberopes å medføre en forsinkelse, og at det klart fremgår av varselet at entreprenøren krever fristforlengelse. Hvis entreprenøren ikke varsler, eller varsler for sent, risikerer han å miste kravet på fristforlengelse.

Beregning av fristforlengelsen

I utgangspunktet skal kravet på fristforlengelse svare til den forsinkelsen som hindringen har medført. Det er ofte vanskelig å påvise et konkret antall dager med forsinkelse, noe som innebærer at vurderingen ofte blir svært skjønnsmessig.

Hvis entreprenøren får tilkjent en fristforlengelse som er kortere enn prosjektets totale forsinkelse, vil han måtte svare for dagmulkt for den øvrige forsinkelsen.

Advokatfirmaet Hjort har flere advokater med entreprisekontrakter som spesialfelt. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker å diskutere problemstillinger i din sak.