Entrepriserett

Arbeidsrettslige regler i byggebransjen

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Alle aktørene i et byggeprosjekt er pålagt å sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplassen. Byggherren har et overordnet ansvar etter byggherreforskriften. I tillegg må også entreprenør og prosjekterende sørge for at det utføres systematisk SHA-arbeid.

Internkontrollforskriften fastsetter nærmere regler om internkontroll, som innebærer en rekke krav til aktiviteter og rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser. Slik internkontroll skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Regler om arbeidsvilkår

Etter allmenngjøringsloven gjelder lønns- og arbeidsvilkårene som er gitt i «allmenngjort tariffavtale for byggeplasser» for alle berørte arbeidstakere, uavhengig av om man er en del av tariffavtalen eller ikke. Formålet er å sikre utenlandske arbeidstakere mot sosial dumping.

Byggherren og hovedentreprenøren har en plikt til å:

  • Informere om de aktuelle bestemmelsene og
  • Påse at pliktene blir fulgt av underleverandørene og underentreprenørene.

Entreprenører og leverandører som setter ut arbeid eller leier inn arbeidskraft er solidarisk ansvarlig for at arbeidstakere nedover i kontraktskjeden får de lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtalen.

Ansettelse og bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Når utenlandsk arbeidskraft skal benyttes, oppstår spørsmål om:

  • Arbeids-/oppholdstillatelse
  • Arbeidsrettslige bestemmelser
  • Skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift
  • Ulike rapporteringer og registreringer

Utenlandske arbeidstakere som tar varig arbeid i en bedrift som er fast etablert i Norge, er underlagt de samme rettighetene og pålagt de samme pliktene som norske arbeidstakere.

Nærmere informasjon om hvilke arbeidsrettslige regler som gjelder innenfor det norske markedet kan finnes på: www.arbeidstilsynet.no Dersom du vurderer å etablere et permanent eller midlertidig selskap i Norge kan informasjon om etableringsprosessen finnes på: www.workinnorway.no  Hvis du trenger råd i denne forbindelse kan du gjerne ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Hjort. Vi har lang erfaring innen både arbeidsrettslige og entrepriserettslige problemstillinger.