Endringer i plan- og bygningsloven fra 1. juli 2015

Den 1. juli 2015 trådte det i kraft flere endringer i plan- og bygningslovgivningen, hvor det overordnede formålet er forenkling og effektivisering.

byggetegninger

Det er blant gjort endringer i byggesaksforskriften, som er ment å bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker.

Fra 1. juli 2015 er det gitt utvidet adgang til å utføre en rekke byggetiltak uten først å søke kommunen om tillatelse. Tiltakshaver (byggherre/ eier) har likevel ansvar for at tiltaket ikke er i strid med relevante materielle krav, typisk krav som følger av reguleringsplan.

På nærmere angitte vilkår, for eksempel med hensyn til høyde og avstand, er det nå mulig å utføre blant annet følgende byggetiltak uten søknad og tillatelse:

  • Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m²
  • Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m²
  • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner, for eksempel brannvarslings-, heis- og ventilasjonsanlegg samt vann- og avløpsinstallasjoner
  • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter, avhengig av avstand til nabogrense
  • Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m
  • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m

Med henblikk på å øke forutsigbarhet og effektivitet, er det også innført tidsfrister med rettsvirkning i flere ulike sakskategorier.

Har du spørsmål om dette så kan du kontakte advokatene Liv Zimmermann eller Jan Gudmund Aanerud