Endring av jordlova for energianlegg

Fra 1. juli 2013 gjelder ikke lenger delingsforbudet i jordlova for anlegg for produksjon av elektrisk kraft, forutsatt at endelig konsesjon er gitt.

iStock_000003145980Large

Jordlova fastsetter at en landbrukseiendom ikke kan deles uten tillatelse fra det offentlige. Slik tillatelse er også nødvendig for langvarige leieavtaler til deler av en eiendom, som vil kunne ha tilsvarende virkninger som en fradeling. Slike avtaler kan heller ikke tinglyses eller pantsettes før det er gitt delingstillatelse fra landbruksmyndighetene.

Fra 1. juli 2013 gjelder ikke lenger delingsforbudet anlegg for produksjon av elektrisk kraft etter energiloven, vannressursloven og vassdragsreguleringsloven, når det er gitt endelig konsesjon til utbyggingen.

Utbyggere ønsker ofte å sikre seg eksklusive rettigheter til ett område før konsesjon er gitt. Da  delingsforbudet fortsatt gjelder for avtaler inngått før konsesjon er gitt, bør avtaler inngått før konsesjon utformes slik at man unngår å komme i konflikt med jordlova og delingsforbudet.