Elsertifikater - hva med skatten?

Produsenter av fornybar elektrisk energi vil fortløpende motta elsertifikater ut fra målt og rapportert produksjon. Utstedt elsertifikat anses skattemessig som et omsettelig formuesgode. Vederlagsfri utstedelse av omsettelige elsertifikater er skattepliktig fordel vunnet ved virksomhet.

Nyhetsbrev-Hjort-24

Det er omsetningsverdien på registreringstidspunktet som legges til grunn som skattepliktig inntekt. Den skattlagte inntekten utgjør inngangsverdien på elsertifikatet ved senere realisasjon. Et praktisk viktig spørsmål blir da hvordan en skal fastsette omsetningsverdien. Om dette skriver departementet i forarbeidene til elsertifikatloven:

«Praktiske hensyn tilsier etter Finansdepartementets oppfatning at verdien av utstedte elsertifikater for skattemessige formål bør fastsettes til gjennomsnittlig pris på elsertifikater som omsettes den dagen hvor det utstedte elsertifikatet blir registrert på den elsertifikatberettigedes konto i elsertifikatregisteret».

Inntekt fra utstedte elsertifikater skal inngå i beregningsgrunnlaget for grunnrenteinntekt av løpende produksjon fra vannkraftvirksomhet.

Ved erverv av elsertifikater kommer ikke vederlaget til direkte fradrag, men skal i stedet aktiveres uten rett til avskrivinger. Inngangsverdien på ervervede elsertifikater settes til kostpris. Ervervskostnader til forhandlinger og mekler, eller prosesskostnader tilknyttet tvist om eiendomsrett til elsertifikatet skal også aktiveres. Fradrag for aktiverte kostnader får en først når elsertifikatet realiseres.

Ved annullering blir elsertifikatet realisert og utgangsverdien settes til null. Dette innebærer at de aktiverte kostnadene kommer til fradrag på annulleringstidspunktet. Dersom elsertifikatet realiseres ved ordinært salg, settes utgangsverdien lik salgsvederlaget. Eventuell realisasjonsgevinst er skattepliktig og et tap kommer til fradrag. Etterfølgende salg (etter utstedelse) av elsertifikater som er utstedt til grunnrenteskattepliktig vannkraftproduksjon inngår ikke i beregningsgrunnlaget for grunnrenteinntekt.

Finansdepartementet antar at elsertifikatene vil bli ansett som avgiftspliktige tjenester etter merverdiavgiftsloven. Avgiftspliktig virksomhet vil imidlertid på visse vilkår ha fradragsrett for merverdiavgiften på innkjøpte elsertifikater. Det påløper ikke merverdiavgift ved utstedelsen eller ved annullering av elsertifikater.