Delegasjon av HMS-oppgaver i bygge- og anleggsprosjekter

Arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften oppstiller en rekke krav til arbeid med helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsprosjekter. Etter byggherreforskriften ligger hovedansvaret for HMS-arbeidet hos byggherren. Entreprenøren og de andre aktørene i prosjektet vil imidlertid som arbeidsgivere ha et ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet i sin virksomhet er forsvarlig og i samsvar med regelverket i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Store deler av gjennomføringen av HMS-oppgavene kan under visse forutsetninger delegeres, men dette vil ikke frita den som delegerer oppgaver for det overordnede ansvaret.

Hard hats that tourist must wear for safety during all tours of the "3rd Tunnel" under the DMZ between North and South Korean.

Rollefordelingen i HMS-regelverket

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Byggherrens hovedforpliktelse er å sørge for at dette skjer gjennom planlegging av prosjektet, og gjennom organisering og opp­følging av arbeidet. Byggherreforskriften pålegger etter omstendighetene også de andre aktørene i bygge- eller anleggsprosessen plikter knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har imidlertid bygg­herren hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at sikker­het, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

Selv om det er byggherren som har hovedansvaret for å sikre HMS på bygge- og anleggsplassen, vil alle aktørene i prosjektet være ansvarlige for at arbeidsmiljøet i egen virksomhet er forsvarlig og i samsvar med regelverket i arbeidsmiljøloven. Etter arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten for å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Arbeidsgiver er også pålagt å sikre at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i hvordan de skal utføre arbeidet på en trygg og sikker måte for å hindre belastningsplager, helseskader og ulykker.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) fastsetter nærmere regler om internkontroll. Forskriften oppstiller blant annet krav til aktivitet i form av kartlegging, risikovurderinger og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Etter internkontrollforskriften er det den som leder virksomheten som plikter å sørge for systematisk oppfølging av de krav regelverket stiller til HMS i bedriften. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Adgangen til delegasjon av HMS-oppgavene

Byggherren har adgang til å delegere sine HMS-oppgaver etter byggherreforskriften til entreprenøren eller andre aktører i prosjektet. Selv om deler av HMS-arbeidet er lagt til entreprenøren, vil det overordnede ansvaret etter byggherreforskriften fortsatt ligge hos byggherren.

Byggherren kan for det første delegere sin plikt etter byggherreforskriften til å koordinere arbeidet med HMS hvor det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Byggherren kan utpeke en koordinator hos en av aktørene i prosjektet, eller det kan hentes inn en utenforstående. Byggherren plikter imidlertid å vurdere om den eller de som utpekes, har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator, og som vil gjøre det vanskelig å gjennomføre pliktene. Videre plikter byggherren å påse at den fysiske eller juridiske personen som utpekes til koordinator, har nødvendig kompetanse for å sikre at koordinatorfunksjonen blir ivare­tatt på en forsvarlig måte. Byggherren har som følge av sitt valg av koordinator og gjennom sin oppfølgingsplikt, et ansvar for at koordinatorfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Byggherren kan etter byggherreforskriften også skriftlig avtale at en fysisk eller juridisk person, for eksempel entreprenøren, skal gjennomføre konkrete plikter iht. byggherreforskriften som representant for byggherren. Byggherren må imidlertid forsikre seg om at byggherrens representant ikke har andre plikter som kan komme i konflikt med de opp­gaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Gjennom sitt valg av representant vil byggherren være ansvarlig for at funksjonen blir ivaretatt på en forskriftsmessig måte. Selv om det er inngått en representasjonsavtale, vil byggherren også kunne holdes ansvarlig for eventuelle uforsvarlige forhold på bygge- eller anleggsplassen som kan ledes tilbake til beslutninger foretatt av byggherren selv.

Arbeidsgivers HMS-oppgaver etter arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften kan også delegeres. Selv om den øverste ledelse gjennom organiseringen av virksomheten kan overlate en stor del av oppgaven med gjennomføringen av lovens krav til sine medarbeidere, vil ledelsen ikke fritas for det overordnede ansvaret. I dette ligger at arbeidsgiver må sette seg inn i risikoforholdene og arbeidsmiljøproblemene ved virksomheten for å vurdere hvordan disse planmessig og systematisk kan håndteres på best mulig måte. De instrukser som gis må sikre at de enkelte ledd får definert sine oppgaver på en klar måte, og det bør opprettes en rapporteringstjeneste eller konferanseordning som sikrer oversikt og kunnskap om at vernekravene blir fulgt og respektert av alle ansatte. Det er også en del av ansvaret at gjennomføringen av arbeidsmiljøkravene delegeres til skikkede og kvalifiserte medarbeidere.