mars 2017

Ny dom i Høyesterett med avklaringer om utvelgelseskrets og interesseavveiingen ved nedbemanning

En ny dom avsagt av Høyesterett i mars (HR-2017-561-A) konkluderer med at oppsigelsen av en ansatt i Posten Norge AS i forbindelse med en større omorganisering og nedbemanning var usaklig. Avgjørelsen er avsagt med dissens 4-1. Dommen klargjør kravene til avgrensing av utvelgelseskrets og flertallet stiller strenge krav til arbeidsgivers planlegging og gjennomføring av såkalte «styrte» nedbemanningsprosesser, der arbeidsgiver ikke har et akutt behov for nedbemanningen.