Selskapsrett og transaksjoner

Transaksjoner

Transaksjoner, herunder kjøp/salg av virksomhet, oppkjøp, fusjoner, kapitalforhøyelser m.v. Hjort har omfattende spesialkompetanse innenfor transaksjonsrelatert bistand, og opplever at en stadig økende andel av vår rådgivningsvirksomhet gjelder selskapsrettslige forhold. Vi har god erfaring med å sette sammen tverrfaglige team ved større transaksjoner, der advokater fra flere av våre forretningsjuridiske disipliner som selskapsrett, skatterett og konkurranserett arbeider sammen med advokater med særlig erfaring fra bransjen.

I vår rådgivning innenfor dette området ser vi også at vår brede erfaring med store prosesser er  en viktig referanseramme når vi gir råd til våre klienter om bl.a. selskapsrettslige spørsmål, der nettopp muligheten av tvister og prosesser og virkningen av dette må hensyntas på ethvert trinn av rådgivningsprosessen.
Hjorts bistand inkluderer blant annet følgende oppgaver:

  • kjøp og salg av virksomheter av enhver art
  • fusjoner, fisjoner og kapitalforhøyelser av selskaper m.v.
  • ”due diligence”-undersøkelser

Siste saker om Transaksjoner