Begrensninger på salg av merkevarer over internett

Hvor langt kan produsenter gå i å hindre sine distributører i å selge via internett? De siste årene har dette vært et tilbakevendende tema, særlig for merkevarer. EU-domstolen kom nylig med en uttalelse som åpner opp for at produsenter av luksusvarer kan hindre sine distributører i å bruke generelle e-handelsplattformer som Amazon og e-Bay.

online shopping

Saken (C-230/16) gjaldt selskapet Coty, som selger luksuriøs kosmetikk. Coty forbød sine videreselgere å selge produktene via e-handelsplattformer som Amazon og e-Bay. Spørsmålet var om dette var i strid med konkurranselovgivningens forbud mot konkurransebegrensende avtaler.

EU-domstolen har tidligere lagt til grunn at et generelt forbud mot salg via internett er konkurransebegrensende og ulovlig. I Cotysaken var nettsalg via distributørens egne nettsider tillatt så lenge disse nettsidene oppfylte visse kvalitative krav. Den aktuelle bestemmelsen gjaldt kun salg via de generelle e-handelsplattformene. Domstolen la i sin vurdering vekt på at Coty nettopp hadde opprettet et selektivt distribusjonssystem for å ivareta produktenes luksuriøse image, og fant i lys av dette at begrensningen var lovlig.

Hvilken betydning har denne dommen for andre merkevarer?

Dommen fører ikke til at man heretter fritt kan begrense nettsalg. Konkurransereglenes krav til selektive distribusjonssystemer er i prinsippet uendret. Dommen åpner imidlertid opp for at visse mer snevre begrensninger på videresalg over nett kan aksepteres dersom følgende kriterier er oppfylt:

1)      formålet med begrensningen er å bevare produktets luksuriøse image

2)      begrensningen anvendes på en objektiv og ikke-diskriminerende måte

3)      begrensningen er forholdsmessig og går ikke lenger enn nødvendig

Prinsippene vil også kunne gjelde andre plattformer slik som Finn.no. Det er verdt å merke seg at EU-domstolen la særlig vekt på forholdsmessighetskravet og Cotys behov for å verne om produktenes eksklusive karakter. I hvilken grad andre merkevareleverandører med varer uten dette luksuspreget kan basere seg på uttalelsen, gjenstår å se.