Arbeidsrett

Nedbemanning, oppsigelse og avskjed

Hjort bistår i alle situasjoner som dreier seg om avvikling av medarbeideres tilknytning til en virksomhet. Våre advokater kan bidra til at slike prosesser blir håndtert riktig, og så effektivt som mulig for de berørte.

Businesspeople Leaving an Office Building

Nedbemanning og permittering

En virksomhet kan ha ulike behov for å foreta endringer som effektivisering, kostnadsreduksjoner, tilpasning til markedet, flytting mv. som medfører behov for nedbemanning eller permitteringer. Vi bistår jevnlig ved omorganiserings- og nedbemanning, og har lang erfaring fra begge sider av bordet.

Vi er ofte involvert i forhandlinger med tillitsvalgte og fagforeninger både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Vi bistår arbeidstakere både enkeltvis eller samlet som gruppe.

Oppsigelse, avskjed og suspensjon

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere et sterkt vern mot oppsigelse og avskjed. Loven oppstiller særskilte vilkår for oppsigelse og avskjed og inneholder tillegg regler for fremgangsmåten for en slik prosess.

Vi bistår ved vurdering av forestående eller allerede gjennomførte oppsigelser, suspensjoner, permitteringer, avskjeder eller andre disiplinære reaksjoner, og i gjennomføringen. Hjort bistår også ved forhandlinger og arbeidsrettssaker.

Fratredelses-/ sluttavtaler og "sluttpakker"

En arbeidsgiver eller ansatt kan av ulike grunner ønske å avslutte arbeidsforholdet gjennom en sluttavtale/fratredelsesavtale. Sluttavtaler er imidlertid mest vanlig i forbindelse med omstillingsprosesser og ved nedbemanning.

Ordet "sluttpakke" henspiller på selve sluttvederlaget, dvs. de økonomiske ytelsene som arbeidstaker får ved inngåelse av sluttavtalen.

Ved inngåelse av en sluttavtale er det flere spørsmål å ta stilling til, både av arbeidsrettslig og skatterettslig karakter. Sluttavtaler og sluttpakker må alltid tilpasses den enkelte situasjon, og utformingen bør gjøres av en advokat med god kjennskap til sakens faktum og jussen på området. Hjorts advokater har lang erfaring og har bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med forhandlinger om sluttavtaler.

Siste saker om Nedbemanning, oppsigelse og avskjed

Frokostseminar: Er du forberedt på utviklingen i kraftnettet?

Hjort blant Norges Topp 5 - og beste firma innen prosedyre