Alle barnehageansatte skal ha politiattest

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om politiattest i barnehager. Forskriften trer i kraft 1. desember 2015. En av de viktigeste endringene er at også personer som arbeider mindre enn 14 dager skal måtte levere politiattest.

Rear view of a multi-ethnic group of six children holding hands, walking down a school hallway together.  They are in kindergarten or preschool 4 to 6 years old.

Den nye forskriften viderefører i stor grad dagens regler om politiattest i barnehager, men det er også gjort en del endringer:

  • Tidligere slapp personer som hadde kortere vikariater enn 14 dager å levere politiattest. Dette er nå endret slik at alle som skal jobbe i barnehage må ha attest fra dag én.
  • Dagens politiattest gir informasjon ikke bare om seksualforbrytelser mot barn, men også om mishandling i nære relasjoner, vold, ran eller narkotikaforbrytelser. Barnehageeier må nå vurdere om andre anmerkninger på attesten enn seksualforbrytelser mot barn gjør den aktuelle personen uegnet til å arbeide i barnehage.
  • Den nye forskriften tydeliggjør at barnehageeier har adgang til å innhente oppdaterte opplysninger fra politiet om en person som allerede er ansatt. En ren politiattest ved ansettelse er jo ingen garanti for at det ikke begås lovbrudd senere som gjør personen uegnet til å arbeide med barn.