Advokat Kristin Bjella leder av nytt lovutvalg for ny havne- og farvannslov

Samferdselsdepartementet nedsatte 12. august 2016 et lovutvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av Havne- og farvannsloven. Siktemålet er å legge bedre til rette for økt og sikrere sjøtransport. Hjort-advokat Kristin Bjella skal lede arbeidet.

KBJ leder av Havne- og farvannsutvalget

Målsettingen med loven da den ble vedtatt i 2010, var å etablere et juridisk rammeverk som skulle bidra til økt bruk av sjøtransport som en effektiv og miljøvennlig transportform. Det nye utvalget skal vurdere dagens regelverk opp mot denne målsettingen, avdekke svakheter og foreslå endringer. Det ligger også i gruppens mandat at det nye regelverket skal være brukervennlig med god systematikk og et enkelt og klart språk.

Havne- og farvannslovutvalgets medlemmer

I tillegg til Bjella består utvalget av følgende medlemmer:

  • Anne Marit Bjørnflaten
  • John Erik Hagen
  • Inger Hygen
  • Wollert Krohn-Hansen
  • Arne-Martin H. Sørli
  • Siri Tofte
  • Adrianne Ubeda
  • Haakon Vennemo

Advokat Kristin Bjella har lang erfaring med rådgivning og prosedyre innenfor transaksjoner, fast eiendom, energi og naturressurser, og organisering av kommunal virksomhet. Hun har også deltatt i flere lovutvalg, og var medlem i ekspertgruppen ledet av Eivind Reiten som ga forslag om omorganisering av kraftnettet.

Utvalget skal avgi sin rapport til Samferdselsdepartementet innen 1. desember 2017.