Viktig frifinnelse i Ruter-saken

Den såkalte Ruter-saken har vært hyppig omtalt i norske medier siden en Ruter-ansatt leder ble dømt for korrupsjon i tingretten etter å ha blitt påspandert tre middager for til sammen 4739 kroner. Nå er lederen enstemmig frifunnet av Borgarting lagmannsrett. Hjort-advokat Christian B. Hjort var forsvarer i saken.

Christian_B_Hjort

- Dommen er først og fremst gledelig for den Ruter-ansatte som ble hørt med at det ikke forelå noen utilbørlige forhold i saken, sier Christian B. Hjort som har vært forsvarer i saken. - Men dommen er også viktig for andre fordi lagmannsretten tar bort den usikkerhet som ble skapt ved tingrettens domfellelse. Lagmannsretten klargjør her grensene for hva som må anses akseptabelt i forbindelse med forretningsrepresentasjon. - Retten understreker at korrupsjonsbestemmelsene skal være forbeholdt de klart klanderverdige forhold og at det kun i svært spesielle tilfelle vil foreligge en overtredelse der man kan se helt bort fra et påvirkningselement.

I den rettslige vurderingen la lagmannsretten vekt på følgende hovedpunkter fra forarbeider og Høyesteretts praksis:

  • Vurderingen av om den mottatte fordel er utilbørlig må bero på en helhetsvurdering av situasjonen
  • Korrupsjonsbestemmelsene er forbeholdt de klart klanderverdige forhold
  • Domfellelse for korrupsjon hvor man helt kan se bort fra et påvirkningsmoment er forbeholdt svært spesielle tilfeller
  • Ansatte i offentlig eide foretak må utvise særlig aktsomhet

 

I bevisvurderingen la lagmannsretten – i motsetning til tingretten – til grunn:

  • At middagene ikke ble holdt i anledning anbudskonkurranser
  • At middagene ikke ble forsøkt skjult
  • At middagene ikke var i strid med interne etiske retningslinjer
  • At middagene, verken i omfang, ramme eller kostnadsmessig, skilte seg ut fra det som var vanlig i næringslivet, eller lå utenfor det som var akseptabelt også for offentlig eide foretak.

 

Les dommen i sin helhet her.

Se også DNs dekning av saken.

http://www.dn.no/nyheter/2014/05/06/Jus/ruteransatt-frikjent-for-middagskorrupsjon