Selskapsmessig og funksjonelt skille

Reiten-utvalget foreslår at det innføres selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og all annen konkurranseutsatt virksomhet.

powerlines

Nettvirksomheten skilles fra annen virksomhet

Reiten-utvalget foreslår at det innføres selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og all annen konkurranseutsatt virksomhet. Dette innebærer at det ikke bare kreves selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og omsetning og produksjon, slik det i dag stilles krav om for de nettselskaper som har over 100 000 kunder. Det kreves at også annen virksomhet som er rettet mot andre kunder skal skilles ut.

Det er ikke satt noen nedre grense for å kreve slikt skille. Gruppen mener kravet til nøytralitet og ulempene ved integrert virksomhet tilsier at alle nettselskap bør oppfylle kravene, også de minste.

Funksjonelt skille

Å kreve både selskapsmessig og funksjonelt skille innebærer at det ikke er nok å skille nettvirksomheten fra annen virksomhet med å legge det til et eget selskap. Det må også sikres at ikke ledende ansatte i slik annen konkurranseutsatt virksomhet også har ledende stillinger i nettselskapet.  

Et sterkere skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet vil hindre uheldig sammenblanding mellom nettvirksomheten og annen virksomhet, og det vil øke eiernes oppmerksomhet på nettvirksomhet. At nettet skilles ut i eget selskap, vil også kunne lette omstrukturering i form av fusjoner og oppkjøp, som på litt sikt kan føre til reduserte antall nettselskaper.

Den praktiske utskillelsen

Gruppen foreslår en overgangsperiode på tre år før skillet må være gjennomført. Dersom den integrerte virksomheten er et aksjeselskap med nett og produksjon i samme selskap, vil det av hensyn til konsesjoner være naturlig å skille ut nettvirksomheten, men her må det vurderes konkret hva som er viktig for den enkelte virksomhet.

Også skatte- og avgiftsmessige konsekvenser må tas hensyn til. Men fisjoner og evt fusjoner kan i stor grad gjennomføres uten at det utløser skatt eller dokumentavgift, vel og merke så lenge det gjøres på riktig måte.

I prosessen vil det være særlig viktig å være oppmerksom på kravene til et funksjonelt skille. For mindre miljøer kan det by på utfordringer å ikke kunne bruke samme personell i selskapene.  Blir dette for utfordrende, er forslaget at det bør kunne søkes dispensasjon i enkelte tilfelle.