Selskaps- og skatterettslige konsekvenser

Dersom Reiten-utvalgets innstilling følges, vil mange selskap og kommunalt eide nett måtte reorganiseres. Her omtales ulike reorganiseringsmodeller som trolig kan bli særlige aktuelle. Skatteavdelingen i Hjort ved advokatene Morten Fjermeros og Sigve Braaten har videre utarbeidet et notat som redegjør mer i detalj for de ulike situasjonene og hvilke forhold som må klargjøres før reorganiseringsbeslutningen fattes.

NOK

Dersom Reiten-utvalgets innstilling følges og det blir økt press på sammenslåing av ulike regionale nett eller stilles krav om at nettvirksomheten skal organiseres i særskilte selskap, vil mange selskap og kommunalt eide nett måtte reorganiseres slik at nettvirksomheten skilles fra øvrig virksomhet. Følgende tre hovedmodeller vil trolig bli særlig aktuelle: (i) konsernmodell, (ii) nettselskap som er sideordnet og med parallell eierstruktur som tidligere eller (iii) en salgsmodell hvor nettvirksomheten overføres til andre enten med oppgjør i penger, aksjer eller kombinasjon. En slik utskillelse av nettvirksomheten reiser rettslige spørsmål og det er viktig å klargjøre disse før det treffes beslutning om modellvalg.

Et av de mest sentrale spørsmål er hvordan en overføring beskattes. Hovedregelen er at gevinsten som oppstår ved overføringen beskattes som alminnelig inntekt (skattesats pt 27%). Fra denne hovedregelen er det en rekke unntak. Et viktig unntak er at en overføring av nettvirksomheten gjennom fisjoner og fusjoner på nærmere bestemte vilkår, ikke utløser skatteplikt. Fisjoner og fusjoner er også gunstig etter reglene om dokumentavgift.

Ettersom den faktiske situasjonen vil variere mellom ulike netteiere, vil det være ulike løsninger. Skatteavdelingen i Hjort ved advokatene Morten Fjermeros og Sigve Braaten har derfor utarbeidet et notat, som redegjør mer i detalj for de ulike situasjonene og hvilke forhold som må klargjøres før reorganiseringsbeslutningen fattes.

Last ned notatet om aktuelle reorganiseringsmodeller her.