Seier i Høyesterett: Skadet i teambuilding - får endelig erstatning

Er man "i arbeid" om man blir skadet i forbindelse med et sosialt eller fritidspreget jobbarrangement? I så fall har man krav på erstatning. Trygderettens praksis knyttet til denne type saker har gjennom flere år vært sprikende, og i mai ble problemstillingen behandlet av Høyesterett i en sak hvor advokat Henrik Boehlke i Hjort var prosessfullmektig for arbeidstakeren.

Henrik_Boehlke

Etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven har arbeidstakere krav på erstatning dersom de kommer til skade ved ulykker som inntreffer mens de er "i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden".

Folketrygden avviste ansvar

Spørsmålet i saken var om en arbeidstaker var yrkesskadedekket da han ble skadet i en akeulykke i forbindelse med teambuilding arbeidsgiveren arrangerte for sine ansatte. Hans krav var avslått både av NAV, Trygderetten og lagmannsretten.

Skaden oppsto i forbindelse med et faglig seminar over tre dager hvor arbeidstakeren pliktet å delta. Etter at det faglige programmet på seminarets andre dag var slutt, var det programfestet ”aktiviteter”. Deltakerne på seminaret hadde ikke på forhånd fått vite hva slags aktivitet arbeidsgiveren hadde lagt opp til. 

Ved Høyesteretts dom 19. mai 2014 ble det slått fast at arbeidstakeren i dette tilfellet var yrkesskadedekket.

Teambyggende aktiviteter en del av norsk arbeidsliv

Høyesterett tok utgangspunkt i at det i dag ligger innenfor det ordinære arbeidet at man fra tid til annen deltar på faglige seminarer utenfor det vanlige arbeidsstedet. Skader som skjer under den faglige delen av slike seminarer vil være omfattet av yrkesskadedekningen selv om man er utenfor arbeidsstedet og skaden inntreffer utenom vanlig arbeidstid. Videre la Høyesterett til grunn at det over tid har vært en økende bevissthet om verdien av teambygging blant arbeidstakere, og at det i dag er naturlig å si at tiltak for å styrke teamarbeidet er en del av arbeidslivet.

Hva må til for at man skal være ”i arbeid” under et fritidspreget eller sosialt arrangement?

Høyesterett bekreftet også at skader som inntreffer under sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter kan godkjennes som yrkesskader. Om slike skader skal godkjennes, vil bero på en vurdering av hvilken tilknytning og nærhet det er mellom aktiviteten og arbeidstakerens ordinære arbeid. Når man deltar på et seminar, vil tilknytningsvurderingen måtte skje i forhold til det aktuelle seminaret, ikke i forhold til arbeidstakerens normale arbeid ellers.

Øvrige momenter i tilknytningsvurderingen vil være om aktiviteten skjer i arbeidsgivers regi, og om arbeidsgiver forventer at flest mulig av arbeidstakerne deltar også på den fritidspregede aktiviteten. Hva var arbeidsgivers formål med å arrangere aktiviteten? Dersom den skulle virke teambyggende eller motiverende for et fagseminar, vil det tale for at arbeidstakerne er yrkesskadedekket.

Julebord ikke ”på jobb”

Høyesterett uttalte uttrykkelig at man vanligvis ikke vil være dekket under rene sosiale aktiviteter som middag og dans på seminar, julebord og organisert trening etter arbeidstid.  

Høyesteretts dom klargjør rettstilstanden på et område hvor folketrygdens praksis gjennom flere år har vært sprikende. Det er på det rene at den mest restriktive praksisen man frem til nå har sett på dette området fra trygden og yrkesskadeforsikringsselskapene ikke lenger kan opprettholdes.

Avgjørelsen vil ikke bare være retningsgivende for fremtidige saker, men kan påberopes også for skader som skjedde før dommen ble avsagt.

Les dommen i sin helhet her.