Offentlig sektor - et satsningsområde for Hjort

Hjort yter jevnlig juridisk bistand til offentlig sektor og til hel- og deleide offentlige virksomheter. En rekke av advokatene i Hjort har langvarig og bred erfaring innenfor alminnelig forvaltningsrett og andre offentligrettslige forhold.

Andreas_Stang_Lund (2)

Artiklene i dette nummeret er særlig rettet mot offentlig sektor, og illustrerer det mangfold av rettslige problemstillinger virksomheter i offentlig sektor møter i det daglige. Vårt håp er at artiklene kan være til nytte og inspirasjon i en travel hverdag.  

Vi har advokater med erfaring fra Regjeringsadvokaten, Sivilombudsmannen, Statsministerens kontor, Kommuneadvokaten i Oslo og fra politisk virksomhet i Stortinget og regjering, i tillegg til roller innenfor næringsliv med stor offentlig eierandel.

Dette gir god praktisk erfaring og bakgrunn for å kunne rådgi offentlig sektor innenfor gjeldende rettslige rammer, og for å belyse spørsmål i en større sammenheng. Vår erfaring med blant annet forvaltningens arbeid i forkant av politiske vedtak gjør at vi vil kunne bistå med å adressere relevante temaer, levere faglig sterke råd og kommunisere våre råd på en måte som er umiddelbart anvendelig for offentlig sektor.

Offentlig sektor er et satsningsområde for Hjort. Dette er ikke noe nytt. Hjort har lang tradisjon for å yte juridisk bistand til offentlig sektor og til hel- og deleide offentlige virksomheter. Med vår erfaring og kompetanse kan vi gi fulldekkende bistand til statlig og kommunal forvaltning og virksomheter. Vi yter bistand på alle trinn, fra rådgivning til bistand ved forhandlinger og tvisteløsning. Hjort er anerkjent som et av landets ledende advokatfirmaer innenfor prosedyre.

Vi ønsker å skape en arena for diskusjon og kunnskapsoverføring om offentligrettslige spørsmål. I den forbindelse hadde vi gleden av å invitere til frokostseminar om habilitet i mai i år. Seminaret ble svært vellykket, og ble tidlig fulltegnet. Dette viser at det er stor interesse for offentligrettslige spørsmål. Vi vil gjerne bidra til å opprettholde og styrke denne interessen.