Ny Høyesterettsdom om direktekrav overfor motpartens underleverandører

university-of-oslo-2413682_960_720

Krav etter en entrepriseavtale kan i noen tilfeller miste sin verdi som følge av konkurs eller andre økonomiske problemer hos motparten. Dette reiser spørsmålet om kravet kan fremmes direkte overfor motpartens underleverandører, som reelt sett har begått feilen som kravet bygger på. Retten til å fremme slike direktekrav kan avtales mellom partene. Problemet oppstår når dette ikke er avtalt. En eventuell rett til å fremme slike direktekrav må i så fall bygge på ulovfestet rett. Problemstillingen ble nylig behandlet av Høyesterett, som avsa sin dom 27. november 2018 (HR-2018-2256-A). Dommen slår fast at det ikke foreligger en ulovfestet rett til å fremme direktekrav overfor motpartens underleverandører.

Høyesterett returnerer Fosen-Linjen-saken til Luxembourg: Frem og tilbake er like langt, men gir det samme resultat?

Hjort journal